Kalender| Heute finden keine Veranstaltungen statt

Polski

FORUM NAUKI, KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA

Deutsches Hygiene-Museum postrzega si? jako publiczne forum dla wszystkich, którzy zainteresowani s? aktualnymi zagadnieniami, wynikaj?cymi z kulturalnych, politycznych i naukowych przekszta?ce? w naszym spo?ecze?stwie na pocz?tku 21. wieku.

Tre?ci? ekspozycji specjalnych s? aktualne b?d? historyczne zagadnienia z zakresu nauki i spo?ecze?stwa, sztuki i kultury. W centrum popularnonaukowej ekspozycji sta?ej ?Abenteuer Mensch" (Przygoda Cz?owiek) znajduje si? tematyka dotycz?ca cia?a i zdrowia, któr? mo?na zbada? przy pomocy ró?nych eksponatów, urz?dze? medialnych a tak?e wielu interaktywnych stacji. Ekspozycja sta?a zawiera równie? liczne obiekty nale??ce do zbiorów Muzeum, jak na przyk?ad ?Szklany Cz?owiek? (Gläserner Mensch). Sta?? ofert? dope?nia Muzeum Dzieci?ce "Unsere fünf Sinne" (Naszych pi?? zmys?ów), na które sk?adaj? si? ró?ne, tzw. stacje prze?y?.

Rozpowszechnianie naukowych zagadnie? oraz dokszta?canie kulturalne s? tradycyjnie g?ównym przes?aniem Deutsches Hygiene-Museum. Z tego wzgl?du, obok dzia?a? ekspozycyjnych Muzeum ma w swojej zró?nicowanej ofercie szereg mo?liwo?ci w zakresie kszta?cenia i dokszta?cania wraz z przewodnikami dla wszystkich grup odwiedzaj?cych. Zakres dzia?alno?ci uzupe?nia ró?norodny program imprez, na które sk?adaj? si? wyk?ady i konferencje, wieczory autorskie oraz koncerty.

Profesjonalnie wyposa?one pomieszczenia Centrum konferencyjnego Muzeum mog? zosta? wykorzystane na imprezy zewn?trzne dla wielu setek uczestników.